Szanowni Mieszkańcy Gminy Jabłonna Lacka

Przewodniczący Rady Gminy Jabłonna Lacka uprzejmie informuje, że na najbliższej sesji Rady Gminy będzie rozpatrywany Raport o stanie Gminy Jabłonna Lacka za rok 2019, przedstawiony przez Wójta Gminy, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 28aa ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz.713).

W myśl art. 28aa ust. 6 i 7  wyżej wymienionej ustawy w debacie nad raportem gminy mieszkańcy mogą zabierać głos. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, na zasadach określonych w ust.8, a mianowicie:

  • mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, składa do przewodniczącego rady gminy pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób,
  • zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy,
  • mieszkańcy są dopuszczeni do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady gminy zgłoszenia,
  • zgłoszenie w formie papierowej należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Jabłonna Lacka ul. Klonowa 14, w godzinach od 8:00 do 16:00.

                                                                                                      Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                                                 Jabłonna Lacka
                                                                                                            /-/ Stanisław Strzała