Wójt Gminy Jabłonna Lacka podjął decyzję o realizacji ww. zadania publicznego na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z póżn. zm.)
Zarządzenie Wójta Gminy Jabłonna Lacka do pobrania poniżej.