Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Jabłonna Lacka

Kolorowy pasek

Mapa biuletynu


INFORMACJE OGÓLNE
    Gmina (0)
        Charakterystyka gminy (1)
        Jednostki pomocnicze (sołectwa) (1)
        Jednostki organizacyjne gminy (18)
    Urząd Gminy (0)
        Struktura organizacyjna (0)
            Wójt Gminy (1)
            Sekretarz Gminy (2)
            Skarbnik Gminy (2)
            Urząd Stany Cywilnego (1)
            Samodzielne stanowiska do spraw (13)
        Kierownictwo urzędu i pracownicy (2)

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
    KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (1)
    INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (1)
    KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH USC (0)
        KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH - DOWODY OSOBISTE (1)
        KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH - ZMIANA IMIENIA I NAZWISKA (1)
        KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH - EWIDENCJA LUDNOŚCI (1)
    OBOWIAZEK INFORMACYJNY - MONITORING (1)
    KLAUZULA INFORMACYJNA - ZDJĘCIA I FILMY UPUBLICZNIANE PRZEZ URZAD GMINY JABŁONNA LACKA (1)
    KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH - DECYZJE ŚRODOWISKOWE (1)
    KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH - PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI (1)
    KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH - ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO (1)
    KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZACA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W REJESTRZE DANYCH KONTAKTOWYCH (1)
    Koordynator ds. dostepności (1)
    Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych - stypendia (1)
    Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych - awans zawodowy nauczycieli (1)
    Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych - informacja publiczna (1)
    Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych - kwalifikacja wojskowa (1)
    Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych - oświadczenie majątkowe (1)
    Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych (1)
    Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych (1)
    Klauzula informacyjna - praktykant. (1)
    Klauzula informacyjna - stażysta (1)
    Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych (1)
    Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych (1)
    Klauzula informacyjna - odmowa wszczęcia postępowania (1)
    Klauzula informacyjna - odmowa wszczęcia postępowania ordynacja podatkowa (1)
    Klauzula informacyjna - planowanie i zagospodarowanie przestrzenne (1)
    Klauzula informacyjna - przekazanie zgodnie z właściwością (1)
    Klauzula informacyjna - przekazanie zgodnie z właściwością ordynacja (1)
    Klauzula informacyjna - przesłuchanie (1)
    Klauzula informacyjna - przesłuchanie ordynacja podatkowa (1)
    Klauzula informacyjna - rozgraniczenie nieruchomości (1)
    Klauzula informacyjna - skargi i wnioski (1)
    Klauzula informacyjna - usuniecie drzew i krzewów (1)
    Klauzula informacyjna - wszczęcie ordynacja podatkowa (1)
    Klauzula informacyjna - Wszczęcie wymeldowanie (1)
    Klauzula informacyjna - rozgraniczenie nieruchomości (1)
    Klauzula informacyjna - zawiadomienie (1)
    Klauzula informacyjna - zawiadomienie o przekazaniu skargi zgodnie z właściwością (1)
    Klauzula informacyjna - zawiadomienie ordynacja (1)
    KLAUZULA INFORMACYJNA DLA CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH (1)
    KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH - umowa (1)
    KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH- inwestycja celu publ. (1)
    Klauzula informayjna - zapytanie ofertowe (1)

ORGANY GMINY
    WÓJT (0)
        Informacje osobowe (1)
        Pytania do Wójta Gminy (9)
        Przyjęcia interesantów (1)
        Zadania i kompetencje (1)
    RADA GMINY (0)
        Skład Rady Gminy (0)
            Przewodniczący Rady (5)
            2018-2023 Kadencja (15)
        Komisje rady i ich skład (0)
            Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych (3)
            Komisja Planowania, Budżetu i Finansów (3)
            Komisja Rolnictwa, Usług i Bezpieczeństwa Publicznego (3)
            Komisja Rewizyjna (3)
            Komisja Skarg, Wniosków i Petycji (1)
        Protokoły z sesji (105)
        Sesje planowane (57)
        Komisje planowane (0)

PRAWO LOKALNE
    Statut Gminy (2)
    Uchwały Rady Gminy (0)
        2002 (0)
        2003 (0)
        2004 (0)
        2005 (15)
        2006 (1)
        2007 (0)
        2008 (0)
        2009 (51)
        2010 (12)
        2011 (68)
        2012 (76)
        2013 (71)
        2014 (95)
        2015 (69)
        2016 (59)
        2017 (60)
        2018 (66)
        2019 (71)
        2020 (63)
        2021 (23)
    Zarządzenia Wójta (0)
        kadencja 2010-2014 (0)
            2011 (102)
            2012 (94)
            2013 (87)
            2014 (66)
            2015 (47)
        kadencja 2006-2010 (0)
            2007 (64)
            2008 (96)
            2009 (102)
            2010 (96)
        kadencja 2002-2006 (0)
            2002 (0)
            2003 (0)
            2004 (4)
            2005 (51)
            2006 (38)
        kadencja 2014-2018 (5)
            2015 (0)
            2016 (0)
            2017 (3)
            2018 (4)
        kadencja 2018-2023 (5)
    Plan zagospodarowania przestrzennego (0)
    Strategia rozwoju gminy (1)
    Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego (1)
    Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jabłonna Lacka na lata 2015-2020 (1)
    Raport o stanie gminy Jabłonna Lacka za rok 2019 (1)
    Raport o stanie gminy Jabłonna Lacka za rok 2018 (0)
        za rok 2018 (1)
    Raport o stanie gminy Jabłonna Lacka za 2020 rok (1)

Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
    Nabór na wolne stanowiska urzędnicze (22)

BUDŻET I FINANSE GMINY
    Informacje z wykonania budżetu (2)
    Podatki i opłaty lokalne (2)
    Majątek gminy (0)
    Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli (0)
    Opinie wydawane przez Regionalną Izbę Obrachunkową (22)
    Informacja o podstawowej kwocie dotacji (5)
    Wykaz umorzeń podatkowych (7)
    Sprawozdania finansowe (12)

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
    Stan w dniu 01.01.2021 r. (1)

PRZETARGI
    Przetargi nowe (0)
        Aktualne (1)
        W toku (1)
        Archiwalne (1)
        Otwarte - do 2020 r. (1)
        Rozstrzygnięte - do 2020 r. (40)
        Zamknięte - do 2020 r. (46)
        Unieważnione - do 2020 r. (7)
        2014 (9)
        2016 (0)
    Zamówienia do 130 000 zł. (0)
        2014 (0)
        2016 (0)
            Otwarte (0)
            Rozstrzygnięte (4)
            Unieważnione (1)
        2018 (0)
            Otwarte (0)
            Rozstrzygnięte (9)
            Unieważnione (6)
            Zamknięte (25)
        2019 (0)
            Otwarte (11)
            Rozstrzygnięte (5)
            Unieważnione (3)
            Zamknięte (5)
        2020 (0)
            Otwarte (6)
            Rozstrzygnięte (6)
        2021 (3)
    Plan zamówień publicznych (5)

KONSULTACJE Z MIESZKAŃCAMI
    Nieodpłatna Pomoc Prawna (9)
    Konsultacje projektu uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętam (2)

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
    Wykaz organizacji pozarządowych z terenu gminy (0)
    Program współpracy z organizacjami pozarządowymi (4)
    Konkursy ofert na realizację zadań publicznych (6)
    Oferty z pominięciem otwartych konkursów ofert (1)

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
    Prowadzone rejestry i archiwa (0)
        Ewidencja informacji umieszczanych na urzędowych tablicach ogłoszeń (1)
        Ewidencje dot. składanych oświadczeń majątkowych (3)
        Pozostałe rejestry, ewidencje i archiwa (6)
        Rejestry i ewidencje dot. działalności jednostek pomocniczych (3)
        Rejestry i ewidencje dot. działalności organów stanowiących i kontrolnych (6)
        Rejestry i ewidencje dot. działalności organów wykonawczych jednoosobowych (2)
        Rejestry i ewidencje dot. działalności organów wykonawczych kolegialnych (2)
        Rejestry i ewidencje związane z ochroną środowiska (2)
        Rejestry i ewidencje związane z zamówieniami publicznymi i przetargami (2)
        Rejestry kancelaryjne (1)
        Rejestry skarg i wniosków (1)
        Rejestry związane z działalnością kontrolną (1)
        Rejestry związane z prowadzonym archiwum zakładowym (0)
    Udostępnianie informacji publicznej, która nie została zamieszczona w BIP (0)
    Udostępnienie informacji publicznej do ponownego wykorzystania (0)
    Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej (0)

URZĘDOWE TABLICE OGŁOSZEŃ
    Druki do pobrania (0)
        Deklaracja na podatek od nieruchomości - DN 1 (1)
        Deklaracja na podatek leśny - DL 1 (1)
        Deklaracja na podatek rolny - DR 1 (1)
        Zwrot podatku akcyzowego (1)
        Urząd Stanu Cywilnego (1)
        Dodatki mieszkaniowe (2)
        Planowanie przestrzenne i infrastruktura (3)
        Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (1)
        Wycinka drzew (1)
        Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego (1)
        Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości (1)
        Wniosek o wydanie zaswiadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (1)
        Wniosek o ustalenie numeru porządkowego (1)
    Zamówienia publiczne (99)
    Nieruchomości (2)
    Wniosek o udostępnienie informacji publicznej (0)
    Ochrona Środowiska (16)
    Budownictwo (8)
    Ogłoszenia o konkursach (6)
    Sprawy organizacyjne (4)

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
    Radni (0)
        2013 (0)
            Rada Gminy Jabłonna Lacka (15)
        2014 (15)
        2015 (15)
        2016 (15)
        2017 (15)
        2018 (15)
    Wójt Gminy (0)
        2013 (1)
        2014 (1)
        2015 (1)
        2016 (1)
        2017 (1)
        2018 (1)
    Sekretarz Gminy (0)
        2013 (1)
        2014 (1)
        2015 (1)
        2016 (1)
        2017 (1)
    Skarbnik Gminy (0)
        2013 (1)
        2014 (1)
        2015 (1)
        2016 (1)
        2017 (1)
    Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych (0)
        2013 (6)
        2014 (5)
        2015 (5)
        2016 (5)
        2017 (9)

OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODARKA ODPADAMI
    Ochrona Środowiska (0)
        Uchwała Antysmogowa (1)
        Program usuwania azbestu (1)
    Gospodarka Odpadami (0)
        Utrzymanie czystości i porządku w gminie (1)
        Wskazówki dot. segregacji śmieci (1)
        Rejestr działalnosci regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych (1)
        Informacja o osiągniętych przez gminę Jabłonna Lacka pozimach recylklingu (1)
        Analiza stanu gospodarki odpadami (1)
        Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości (1)
        Uchwała dot. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę. (2)
        Informacja o podmiotach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (1)

WYBORY
    Wybory Samorządowe 2014 (1)
    Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 (0)
    Wybory Prezydenta RP (0)
    Wybory do Izb Rolniczych 2015 (0)
    Referendum - 6 września 2015 r. (8)
    Wybory do sejmu i senatu 2015 (9)
        OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 24 sierpnia 2015 r. (1)
    Wybory Samorządowe 2018 (24)
    Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 (7)
    Wybory do Izb Rolniczych 2019 (2)
    Wybory do Sejmu i Senatu 2019 (7)
    Wybory na Prezydenta RP 2020 maj (13)
    Wybory na Prezydenta RP 2020 czerwiec (12)

SPIS ROLNY
    Powszechny Spis Rolny 2020 (3)

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
    Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (3)

INFORMACJE DOTYCZĄCE BIP
    Instrukcja obsługi BIP (0)
    Redakcja BIP (0)

INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE
    Wniosek o udzielenie informacji publicznej (1)

PETYCJE
    2017 (6)
    2016 (1)
    2018 (1)
    2019 (2)
    2020 (4)
    2021 (1)

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
    Informacje Podstawowe (6)

kadencja 2018-2023

KOORDYNATOR DS. DOSTEPNOŚCI

Zgromadzenia Publiczne
    Procedura zgłaszania Zgromadzeń Publicznych (1)
    Zgłoszone Zgromadzenia (0)
        2021 (0)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij